top of page

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน นำความรู้เรื่องกฎหมายไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำได้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานด้านกฎหมาย กับ ภาคประชาชนให้มีมากขึ้น โดยมีเป้าหมาย ได้แก่ เชิงปริมาณ คือ ประชาชนในตำบลหนองสาหร่าย เข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ 50 คน และเชิงคุณภาพ คือ ประชาชนในตำบลหนองสาหร่ายที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page