top of page

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลวัฒนา

าพจาก : https://www.77kaoded.com/news/lakana/1083064

รงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา…โรงไฟฟ้าใต้ดินหนึ่งเดียวของไทย

โรงไฟฟ้าแต่ละชนิดมีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินน้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง หรือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง จะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มีกำลังผลิตสูงเป็นโรงไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับการเดินเครื่องเป็นระยะเวลานานๆเพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบคงที่ เพื่อเป็นฐานไฟฟ้า (Base Load) โรงไฟฟ้าเหล่านี้จะมีข้อจำกัดที่ไม่เหมาะสมกับการเดินเครื่องในระยะเวลาสั้นๆ หรือ การเปลี่ยนแปลงการรับภาระ (Load) พลังงานไฟฟ้าบ่อยๆ

ส่วนโรงไฟฟ้าพลังน้ำโดยส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ที่ไม่มีข้อจำกัดในการเดินเครื่องสามารถเดินเครื่องเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสะดวกและรวดเร็ว เหมาะกับการเดินเครื่องเพื่อเสริมระบบไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง (Peak Load) เป็นตัวแปรที่ช่วยเสริมให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ มีคุณลักษณะพิเศษออกไป กล่าวคือ การเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้า (Generation) ซึ่งเหมือนกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั่วไป แต่มีลักษณะพิเศษกว่าก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนไปเดินเครื่องเป็นมอ