หน้าแรก

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

05/05/2565 ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง จัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประมูล (ประกวดราคา)
03/05/2565 ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ยกเลิกประกาศข้อกำหนด TOR ของการจัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประมูล (ประกวดราคา)
18/04/2565 ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ข้อกำหนด TOR ของการจัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประมูล (ประกวดราคา)
18/04/2565 ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประมูล (ประกวดราคา)
08/04/2565 ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประมูล (ประกวดราคา)
10/11/2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

สถานที่เที่ยวทั้งหมด >>

วีดีโอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ E-smart service

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลหนองสาหร่าย

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นวัตกรรมเสาไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart I-Pole

Smart ด้านกองช่าง

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์กร
สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงานอื่นๆ

Message us