หน้าแรก

13/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านโนนป่าติ้ว ซอยป๋าทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านโนนป่าติ้ว ซอยบ้านผู้ใหญ่หลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านโนนป่าติ้ว ซอยบ้านนางดอกรังไปฟาร์มม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 บ้านหัวสนาม เส้นฟ้าสวยน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกสง่า ซอย 2/5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 21 บ้านเฉลิมราษฎร์ ถังประปาวัดผัง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

สถานที่เที่ยวทั้งหมด >>

วีดีโอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ E-smart service

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลหนองสาหร่าย

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นวัตกรรมเสาไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart I-Pole

Smart ด้านกองช่าง

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์กร
สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงานอื่นๆ

Message us