top of page

"พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ตามหลัก เศรษกิจพอเพียง"

อบต.หนองสาหร่ายสร้างประโยชน์เพื่อชุมชน

บริการข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์ชุมชน

บริการข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์ชุมชน

ขอเชิญร่วมงาน (3).png
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งรายละเอียด การเสนอราคา และ ผู้ชนะการประกวดราคา อย่างโปร่งใส