top of page

"พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

แบบสอบถาม2567.png
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งรายละเอียด การเสนอราคา และ ผู้ชนะการประกวดราคา อย่างโปร่งใส