หน้าแรก

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม/โครงการทั้งหมด >>

11/09/2564 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านผัง 13 เส้นรอบฝาย
30/04/2564 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนอุดม
29/04/2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ด้วยวิธี e-bidding
27/04/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
21/04/2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านผัง13
21/04/2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนอุดม
28/02/2564 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะนาว
04/02/2564 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 6 บ้านหนองจาน
04/02/2564 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม
09/12/2563 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

สถานที่เที่ยวทั้งหมด >>

วีดีโอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ E-smart service

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลหนองสาหร่าย

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นวัตกรรมเสาไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart I-Pole

Smart ด้านกองช่าง

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์กร
สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงานอื่นๆ

Message us