หน้าแรก

ข่าวสารอัพเดท

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม/โครงการทั้งหมด >>

15/08/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ (ซองที่1) การยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยวิธีประมูล (ประกวดราคา)
10/08/2565 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านคลองทรายหน้าบ้านน้าตุ๊ถึงฝายน้ำล้น ด้วยวิธี e-biding
10/08/2565 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านเขาเสด็จต่อจากถนนคอนกรีตเดิมขึ้นบนเขาถึงบ้านโคกสง่าด้วยวิธี e-biding
22/07/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านเขาเสด็จ ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมขึ้นบนเขาถึงบ้านโคกสง่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/07/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 บ้านคลองทราย หน้าบ้านน้าตุ๊ – ฝายน้ำล้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/06/2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

สถานที่เที่ยวทั้งหมด >>

วีดีโอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ E-smart service

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลหนองสาหร่าย

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นวัตกรรมเสาไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart I-Pole

Smart ด้านกองช่าง

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์กร
สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงานอื่นๆ

Message us