top of page

กิจกรรมจิตอาสาเก็บกวาดและทำความสะอาดบริเวณริมถนนในเขตพื้นที่หนองสาหร่าย

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวอรรถศรี มูลเงิน ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. พร้อมพนักงาน อบต.หนองสาหร่าย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บกวาดและทำความสะอาดบริเวณริมถนนในเขตพื้นที่หนองสาหร่าย

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page