top of page

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพาคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายไปศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี ตามโครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤสจิกายน 2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ช่วงเช้าได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเซิดน้อย ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย เรื่อง โคกหนองนาโมเดล และ ศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ได้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page