top of page

รับฟังนโยบายการจัดทำถังขยะเปียก

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง ได้เป็นประธานในการมอบนโยบายการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีนายมิชา พงษ์สว่าง นายก อบต.หนองสาหร่าย พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองสาหร่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และนายมนู คุขุนทด ท้องถิ่นอำเภอปากช่อง ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และให้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชน ในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและสามารถนำมารับรองคาร์บอนเครดิตได้ ซึ่งผู้เข้ารับมอบนโยบายในครั้งนี้ จะได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไปดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page