top of page

โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมขี้แจงโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ อบต.หนองสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และโครงการอื่นๆ ที่เป็นปรพะโยชน์สำหรับพี่น้องในตำบลหนองสาหร่าย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยนางสาวชารีมา พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย, อสม. 25 หมู่, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page